MOLIERAC

Görevimizi yaparken “kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiç bir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar, fakat efendileri de olmadı”

SOKRATES

"Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir."

MIRABEAU

"Adalet topaldır, ağır yürür fakat gideceği yere ergeç varır."

KONFÜÇYUS

"Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan herşey onun etrafında döner."

 

HAKKIMIZDA

Gerçek Hukuk & Danışmanlık, 2004 yılından kurulmuştur. Gerçek Hukuk & Danışmanlık birçok yerli ve yabancı kuruluşlara genel olarak bankacılık ve finans, proje finansmanları, sermaye piyasası hukuku, ticaret hukuku ve gayrimenkul ve inşaat hukukuna ilişkin konular olmak üzere hukukun her alanında hizmet vermektedir.

 

Gerçek Hukuk & Danışmanlık, Türkiye'deki ve dünyadaki hukuki gelişimleri ve değişimleri dinamik ve etkin kadrosuyla yakından takip etmektedir. Müvekkilleri bu değişimlerden ve gelişmelerden sürekli haberdar etmekte ve müvekkillerinin, hukukun her sahasında ortaya çıkacak sorunlarına cevap verebilmek için çalışmaktadır.

Av. Nafi ERGÜL

1977 yılı Kırşehir doğumludur. 1997 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2001 yılında mezun oldu. 2004 yılından itibaren Gerçek Hukuk & Danışmanlık'da kurucu ortak olarak çalışmaktadır.

 

E-Posta          : nafiergul@gercekhukuk.com

Baro               : İstanbul Barosu

Baro Sicil No: 27361

Aile Hukuku

Konunun uzmanı danışmanımız liderliğinde evlilik öncesi eşlere uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi, boşanma davalarında, nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi, aile konutu şerhinin tapu kütüğüne işlenmesi vs. gibi işlemlerini yapmaktayız.

Fazla çalışma- Resmi Tatil- Bordro

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2001/19801

K. 2002/353

T. 21.1.2002

• FAZLA ÇALIŞMA PARASI ( Bordroda Fazla Çalışma ve Tatil Parasının Ödendiği Belirli Olduğundan Bordroların İlişkin Olduğu Aylar İçin Yeniden Hesaplama Yapılamaması )

• RESMİ TATİL ve HAFTA SONU ÜCRETİ ( Bordroda Fazla Çalışma ve Tatil Parasının Ödendiği Belirli Olduğundan Bordroların İlişkin Olduğu Aylar İçin Yeniden Hesaplama Yapılamaması )

• BORDRONUN İHTİRAZİ KAYITSIZ İMZALANMASI ( Bordroda Fazla Çalışma ve Tatil Parasının Ödendiği Belirli Olduğundan Bordroların İlişkin Olduğu Aylar İçin Yeniden Hesaplama Yapılamaması )

1475/m.35,38,41

ÖZET : İşçinin imzasını taşıyan bordrolarda hafta tatili çalışması ve fazla mesai ile ilgili sütunlara yer verilmiş ve bu sütunlarda da ödemeler yapılmış olduğuna göre; bordroların ilişkin bulunduğu aylar için yeniden hesaplama yapılması isabetsizdir.

 

DAVA : Davacı, fazla çalışma parası ile resmi tatil ve hafta sonu ücretlerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

 

Yerel Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

 

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

 

KARAR : Mahkemece zamanaşımı itirazı dikkate alınarak uyuşmazlık dönemi için hafta tatili ve fazla mesai alacakları hüküm altına alınmışsa da öncelikle belirtmek gerekir ki dosya içinde bu hükmün dayanağı olan belgelere rastlanılmamıştır. Davalı işveren bordro ile davacı işçiye bu alacakları ödediğini ileri sürmektedir. Dairemizin yerleşmiş uygulamalarına göre davacı işçinin imzasını taşıyan ücret bordrolarında hafta tatili çalışması ve fazla mesai ile ilgili sütunlara yer verilmiş ve bu sütunlarda da ödemeler yapıldığı gösterilmişse de davacı işçinin daha fazla çalıştığı ve bordronun gerçek duruma uygun düşmediği yolunda bir ihtirazi kayıtta bulunmadığı bordroların ilişkin bulunduğu aylar dikkate alınarak hafta tatili ve fazla mesailerinin hesaplanması doğru olmaz. Bu durumda eksiklikler tamamlanarak mahkemece araştırma ve inceleme yapılmak suretiyle söz konusu aylar dikkate alınmaksızın alacakların tespiti yoluna gidilmesi gerekir. Öte yandan davalı vekili bilirkişi raporuna yaptığı itirazda bu konu üzerinde durarak bilirkişi raporuna ayrıntılı itirazlarda bulunmuştur. Eksik inceleme ve hatalı değerlendirme ile isteklerin kabulü bozmayı gerektirmiştir.

 

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi.

Kariyer

Lütfen aşağıdaki formu eksiksiz olarak doldurunuz.
  • Ad Soyad: Adinizi ve soyadinizi giriniz!
  • E-Posta: E-Posta adresinizi giriniz!
  • Telefon: Telefon numaranizi giriniz!
  • Pozisyon: Pozisyon giriniz!
  • Kısa Bilgi: Kisaca kendinizi tanitiniz!
  • CV:
    Max. dosya boyutu: 3Mb
  • Ekleyeceğiniz Dosya: ".txt, .doc, .docx, .pdf ya da .rtf" türünde olmalıdır..

Genel Vekaletname

Genel Vekaletname

(Şirket vekaletnameleri hem asaleten hem de vekaleten olacak)


Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. Mahkemelerinin meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat tarik ve suretle beni temsile, haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün muameleleri takip etmeye, sonuçlandırmaya, dava açmaya, gerektiğinde yeniden dava açmaya, davayı ıslah etmeye, gereken dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararlan almaya, tedbir ve haciz koydurmaya ve kaldırmaya, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, davayı temyize, temyizden vazgeçmeye, davadan veya kanun yollarından feragate,  Yargıtay, Danıştay ve diğer idari ve mali kaza ve kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, karar düzeltilmesi ve yeniden yargılama talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye, yemin teklif etmeye, yemini kabule, yeminin iadesine ve reddine, hakimleri ve katipleri redde ve yakınmaya, hâkimlerin fiilleri sebebiyle Devlet aleyhine tazminat davası açmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve azline, keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya ve AHZU KABZA, sulh ve ibraya, davayı feragate ve kabule, davadan ve takipten vazgeçmeye, icra takiplerinde pey sürmeye, HMK’nın ilgili maddeleri uyarınca arabuluculuk dâhil alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, CMK'nun ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, CMK gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekalete, başkalarını da tevkil teşrik ve azle mezun ve yetkili olmak üzere Cevizli Mah. Fil Yokuşu Sk. Karalar Plaza No:18 Kat: 2 Maltepe-İSTANBUL adresinde mukim İstanbul Barosu avukatlarından 13478328804 T.C. Kimlik No'lu Av. Nafi ERGÜL ile yanında SSK'lı olarak çalışan ve aynı adreste İstanbul Barosu avukatlarından 52474358200 T.C. Kimlik No'lu Av. Mehmet KOÇAK, 18316585456 T.C. Kimlik No'lu Av. Mustafa YAĞCI, 27172904158 T.C. Kimlik No'lu Av. Refika YORULMAZ, 10654747138  T.C. Kimlik No’lu Av. Hayrullah BAŞOL, 44323625908 T.C. Kimlik No’lu Av. Şeydanur KİBAROĞLU birlikte veya ayrı ayrı vekil tayin edildi.


VEKİL EDEN :

 

_____________________________________________________

Vekaletnameyi word (.docx) formatında indirmek için tıklayın.

Vekaletnameyi (.pdf) formatında indirmek için tıklayın.

 

 

İLETİŞİM

+90 (216) 472 76 30 +90 (216) 315 08 45 bilgi@gercekhukuk.com Cevizli Mah. Fil Yokuşu Sk. Karalar Plaza No:18 Kat: 2 Maltepe - İSTANBUL